Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Huyện Lộc Bình on 1 June 2018

 

UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

STT

ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

Di động

1         

Ái Quốc

Đặng Văn Quang

Chủ tịch UBND

 

 

 

Hoàng Hữu Dùng

P.Chủ tịch UBND

 

 

2    

Khánh Xuân

Vi Văn Kiên

Chủ tịch UBND

 

 

Hoàng Văn Thăng

P.Chủ tịch UBND

 

 

Hoàng Văn Chuyên

P.Chủ tịch UBND

 

 

Hứa Văn Dũng

P.Chủ tịch UBND

 

 

3    

Đồng Bục

Hứa Văn Luân

Chủ tịch UBND

0253 840 075

 

Lương Đình Oánh

P.Chủ tịch UBND

0253 840 075

 

4     

Đông Quan

Âu Văn Hùng

Chủ tịch UBND

0256 568 233

 

Lý Thị Hạnh

Phó Chủ tịch UBND

 

 

Vi văn Khai

Phó Chủ tịch UBND

 

 

5   

Minh Hiệp

Vi Văn Tô

Chủ tịch UBND

0253 741 500

 

Hoàng Thị Tàu

Phó Chủ tịch UBND

0253 741 500

 

Trần Văn Chiều

Phó Chủ tịch UBND

 

 

Hoàng Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND

 

 

6     

Hữu Khánh

 N

ông V

ăn Cao

 Ch

ủ t

ịch UBND

 

 

Nông Văn Cao

P.Chủ tịch UBND

0253 840 376

 

7       

Hữu Lân

Nông Văn Ngọc

Chủ tịch UBND

0253 516 300

 

Nguyễn Văn Uyên

Phó Chủ tịch UBND 

8     

Khuất Xá

Lộc Văn Độ

Chủ tịch UBND

0253 740 600

01688.762.479 

Dương Văn Hiếu

P. Chủ tịch UBND

0253 740 600

 

9    

Lợi Bác

Lý Quang Ngọc

Chủ tịch UBND

0253 844 026

 

Vi Văn Com

P.Chủ tịch UBND

0253 844 026

 

10   

Mẫu Sơn

Dương Trồng Mình

Chủ tịch UBND

0253 840 131

01683.999.027 

Dương Thị Minh

P.Chủ tịch UBND

0253 840 131

 

Triệu Tiến Liêm

P. Chủ tịch UBND

0253 840 131

 

11   

Nam Quan

Hoàng Văn Quyết

Chủ tịch UBND  

 

Vi Văn Thành

 Phó Chủ tich UBND

12

Thống Nhất

La Văn Dương

Chủ tịch UBND

0253 741 802

 

0984.051.477

Lý Văn Thắng

P. Chủ tịch UBND

0253 741 802

 

Lý Văn Hùng

P. Chủ tịch UBND

 

 

Lâm Văn Thơm

P. Chủ tịch UBND

 

 

Lại Văn Viên

P. Chủ tịch UBND

 

 

13     

Sàn Viên

Chu Mạnh Dũng

Chủ tịch UBND

0253 844 435

 

Chu Thị Nghiều

Phó Chủ tịch UBND

14    

Tam Gia

Vi Văn Thức

Chủ tịch UBND

0253 516 336

 

Hoàng Văn Kiên

P.Chủ tịch UBND

0253 516 336

 

Nông Văn Thành

P.Chủ tịch UBND

0253 516 336

 

15    

Tĩnh Bắc

Lương Văn Lượng

Chủ tịch UBND

0253 516 136

 

 

16     

TT Lộc Bình

Lâm Văn Đồng

Chủ tịch UBND

0253 840 123

 

Hoàng Thị Thu

P.Chủ tịch UBND

 

 

Lâm Văn Cường

P.Chủ tịch UBND

 

 

Nông Văn Nam

P.Chủ tịch UBND

 

 

17    

TT Na Dương

Bùi Văn Khiêm

Chủ tịch UBND

0253 844 313

 

Hoàng Văn Toản

P.Chủ tịch UBND

0253 844 313

 

18   

Tú Đoạn

Nông Minh Cương

Chủ tịch UBND

0253 840 874

 

Lành Văn Kiên

P. Chủ tịch UBND

0253 840 874

 

19  

Tú Mịch

Lường Văn Nam

Chủ tịch UBND

0253 845 324

 

Bế Văn Hiên

P.Chủ tịch UBND

0253 845 324

 

Nông Văn Định

P.Chủ tịch UBND

0253 845 324

 

20   

Xuân Dương

Ngụy Văn Sơn

Chủ tịch UBND

01683.236.330

 

Âu Văn Tuyến

P.Chủ tịch UBND

 

 

21     

Yên Khoái

Hoàng Thị Giang

Chủ tịch UBND

0253 845 322

 

Lê Quang Dũng

P.Chủ tịch UBND

0253 845 322

 

 

P. Chủ tịch UBND

0253 845 322