Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Huyện Lộc Bình on 1 June 2018

UBMTTQVN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

STT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

1

UB MTTQ HUYỆN

Lý Thị Phẩm

Chủ tịch

0253 840 174

 

Đặng Thị Phương

Phó Chủ tịch

0253 842 841

 

Ma Vă Điệp

Phó Chủ tịch

0253 842 840

 

2

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

Hoàng Văn Vận

Chủ tịch

0235 842 786

 

Hứa Đức Việt

Phó Chủ tịch

0253 842 289

 

3

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

Vi Văn Thanh

Chủ tịch

0253 840 194

 
 

Dương Bá Thi

Phó Chủ tịch

   

4

HUYỆN ĐOÀN

Nông Thị Hảo

Bí thư

0253 842 555

 

Hà Thanh Tuấn

Phó Bí thư

0253 842 333

 

5

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN

Nông Thị Thu

Phó Chủ tịch

 

 

6

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN

Lương Đức Tình

Chủ tịch

0253 842 844

 

Đặng Văn Pé

Phó Chủ tịch

0253 840 175

 

La Văn Khánh

Phó Chủ tịch

0253 841 654