Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Huyện ủy Lộc Bình tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Qua 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên của 69 chi, đảng bộ cơ sở đã

Huyện ủy: Xét khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

 Thực hiện hướng dẫn số 57-HD/BTGTU, ngày 12/6/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Hướng dẫn các hình thức biểu dương khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong

Hoạt động xã, thị trấn

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập