Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 99/KH-UBND 06-03-2023 Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 06/3/3023 triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2023
Số 96/KH-BCĐ 03-03-2023 Kế hoạch số 96/KH-BCĐ ngày 03/3/2023 thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTgngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ năm 2023
Số 86/KH-UBND 03-03-2023 Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 03/3/2023 Thực hiện nhiệm vụ lập Chương trình phát triển đô thị; lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị; lập quy hoạch Vùng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000
Số 94/KH-UBND 03-03-2023 Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 03/3/2023 Năm an toàn giao thông 2023
Số 89/KH-UBND 03-03-2023 Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 03/3/2023 phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
Số 87/KH-UBND 03-03-2023 Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 03/3/2023 xây dựng đường bê thông xi măng giao thông nông thôn năm 2023
Số 95/KH-UBND 03-03-2023 Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 03/3/2023 triển khai thực hiện "Đề án bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025" năm 2023
Số 92/KH-UBND 03-03-2023 Kế hoạch số 92/KH-HĐ ngày 03/3/2023 tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng huyện Lộc Bình năm 2023
Số 83/KH-UBND 02-03-2023 Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 02/3/2023 triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2023
Số 84/KH-UBND 02-03-2023 Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 02/3/2023 triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng năm 2023
Số 85/KH-UBND 02-03-2023 Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 02/3/2023 thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2023
Số 81/KH-UBND 01-03-2023 Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 01/3/2023 tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2023
Số 82/KH-UBND 01-03-2023 Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 02/3/2023 phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
Số 77/KH-UBND 27-02-2023 Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 27/2/2023 triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn huyện Lộc Bình
Số 74/KH-UBND 24-02-2023 Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 24/2/2023 rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Lộc Bình