Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 3097/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3891/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3881/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3889/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3885/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3909/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3906/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3895/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3895/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3887/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3887/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3905/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3905/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3899/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3908/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3898/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3898/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3892/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3886/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3886/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình