Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 1071/TB-TTPTQĐ 31-10-2022 Thông báo số 1071/TB-TTPTQĐ ngày 31/10/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số 131/TB-TCKH 12-09-2022 Thông báo số 131/TB-TCKH ngày 12/9/2022 của Phòng Tài chính - kế hoạch : Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xe ô tô)
Số 113/TB-TCKH 07-07-2022 Thông báo số 113/TB-TCKH ngày 07/7/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (xe ô tô Thi hành án)
Số 2122/QĐ-BQL 27-05-2022 Quyết định số 2122/QĐ-BQL ngày 27/5/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tam Gia, huyện Lộc Bình, điểm trường Phiêng Chài
Số 175/QĐ-BQL 29-04-2022 Quyết định số 175/QĐ-BQL ngày 29/4/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phê duyết kết quả đấu thầu gói thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Đường Nà Chảo - Co Cai, xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số 1667/QĐ-UBND 22-04-2022 Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND huyện Lộc Bình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nhà văn hóa Liên thôn 1, xã Minh Hiệp, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số 176/QĐ-BQL 05-04-2022 Quyết định số 176/QĐ-BQL ngày 04/5/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chỉ định thầu gói thầu tư vấn giám sát công trình: Cải tảo, nâng cấp Đường Nà Chảo - Co Cai xã Sàn Viên
Số 1074/QĐ-UBND 16-03-2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa Nhà vệ sinh Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Lộc Bình
Số 554/QĐ-UBND 08-03-2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số 555/QĐ-UBND 08-03-2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Đường Nà Chảo - Co Cai, xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số 113/QĐ-BQL 04-02-2022 Quyết định số 113/QĐ-BQL ngày 20/4/2022 chỉ định thầu gói thầu tư vấn giám sát công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình
Số 19/QĐ-BQL 07-01-2022 Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu thi công xây dựng + thiết bị công trình: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc hạng mục giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18)
Số 14/TB-CTĐGHDĐB 28-07-2021 Thông báo đấu giá tài sản
Số 36/NQ-HĐND 20-07-2021 Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 huyện Lộc Bình
Số 37/NQ-HĐND 20-07-2021 Nghị quyết dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Lộc Bình