Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
480/QĐ-UBND 12-07-2021 Thông báo Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số 1879/QĐ-UBND 30-06-2021 Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án: Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
1879/QĐ-UBND 30-06-2021 Quyết định phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án: Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
Số 1590/QĐ-TTg 16-10-2020 Quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040
Số 2026/QĐ-UBND 16-10-2018 Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình
Số 90/QĐ-UBND 12-01-2018 Quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tỷ lệ 1/2000