Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 28/CTr-UBND 01-02-2023 Chương trình số 28/CTr-UBND ngày 01/02/2023 của UBND huyện Công tác của Ủy ban nhân dân huyện tháng 02 năm 2023
Số 12/CTr-HĐND 01-02-2023 Chương trình số 12/CTr-HĐND ngày 01/02/2023 của HĐND huyện công tác của Hội đồng nhân dân huyện tháng 02 năm 2023
Số 01/CTr-UBND 03-01-2023 Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 03/01/2023 của HĐND huyện công tác của Hội đồng nhân dân huyện tháng 01 năm 2023
Số 383/CTr-UBND 30-12-2022 Chương trình số 383/CTr-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện công tác của Ủy ban nhân dân huyện tháng 01 năm 2023
Số 381/CTr-UBND 30-12-2022 Chương trình số 381/CTr-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2023
Số 346/CTr-HĐND 26-12-2022 Chương trình số 346/CTr-HĐND ngày 26/12/2022 của HĐND huyện Lộc Bình làm việc của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023
Số 192/CTr-UBND 31-05-2022 Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện tháng 6 năm 2022
Số 120/CTr-HĐND 31-05-2022 Chương trình công tác của Hội đồng nhân dân huyện tháng 6 năm 2022
Số 172/CTr-UBND 29-04-2022 Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện tháng 5 năm 2022
Số 91/CTr-HĐND 29-04-2022 Chương trình công tác của Hội đồng nhân dân huyện tháng 5 năm 2022
Số 99/CTr-UBND 31-03-2022 Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện tháng 4 năm 2022
ố 64/CTr-HĐN 30-03-2022 Chương trình công tác của Hội đồng nhân dân huyện tháng 4 năm 2022
ố 35/CTr-HĐND 01-03-2022 Chương trình công tác của Hội đồng nhân dân huyện tháng 3 năm 2022
Số 71/CTr-UBND 28-02-2022 Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện tháng 3 năm 2022
Số 17/CTr-UBND 28-01-2022 Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện tháng 02 năm 2022