Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Kỳ họp thứ 26, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 26/8/2022, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Kỳ họp thứ 26, Ban Thường vụ Huyện ủy Khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm; kịp thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với tỉnh; phê duyệt và chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đăng ký với huyện. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; công tác thu, chi ngân sách được chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt; công tác triển khai xây dựng nông thôn mới được chú trọng thực hiện; chú trọng công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện; lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân có chuyển biến tiến bộ; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được xây dựng, củng cố và tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao. Đến nay đã có 07/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 08/25 chỉ tiêu đạt từ 50% kế hoạch trở lên, 01 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch và có 09 chỉ tiêu chưa đánh giá.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào các nội dung như: Tờ trình của HĐND huyện về chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/HU, ngày 11/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn huyện; báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 11/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ sở vật chất trường học giai đoạn 2017-2022; báo cáo của UBND huyện về tình hình, kết quả công tác đối ngoại năm 2022; Tờ trình của Ban Tổ chức Huyện ủy về việc xem xét, thông báo kết luận kiểm tra đối với tập thể Đảng ủy, cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã nam Quan và xã Hữu Khánh; công tác tổ chức cán bộ; công tác kết nạp, chuyển đảng chính thức, cấp thẻ đảng viên; kiện toàn, bổ sung cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025...

z3760303199303_e403b9c3634360dd6b43f12aeef39654.jpg

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận kỳ họp

Để phấn đấu đạt và vượt nghị quyết về các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của huyện đề ra, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nhất là người đứng đầu phải nỗ lực, cố gắng, nâng cao tinh thần trách nhiệm quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng đề ra và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đã đăng ký với tỉnh, huyện. Các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy tiếp tục chủ động tham mưu thực hiện theo các nhiệm nhiệm vụ được phân công phụ trách; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trên địa bàn./.

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình