Ngày 10/3/2023, Chi bộ Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 3 và đánh giá tình hình, kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. Dự có đồng chí Hoàng Thị Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Tổ phó Tổ công tác phụ trách chi bộ; thành viên Tổ công tác của các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy (Tổ công tác số 1).

z4170893650326_102fde2e5b9ec2b75fc7eec4b04bbf4f.jpg

Toàn cảnh sinh hoạt chi bộ

 

Tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đại biểu và đảng viên đã được nghe cấp ủy chi bộ triển khai Kế hoạch số 130-KH/HU, ngày 06/03/2023 của Huyện ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023); Hướng dẫn số 76–HD/HU, ngày 06/03/2023 của Huyện ủy về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023); tuyên truyền  kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Công văn số 1155-CV/HU, ngày 03/02/2023 của Huyện ủy về tăng cường thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; công văn của Ban chỉ đạo 35 của Huyện ủy về triển khai hưởng ứng cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023; Hướng dẫn số 75-HD/HU, ngày 03/03/2023 của Huyện ủy tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; dự thảo báo cáo kết quả công tác đảng quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. Kết quả trong quý I/2023, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền quán triệt sâu sắc, vận dụng linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao theo định hướng của Trung ương, tỉnh, huyện phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác tham mưu cho huyện về lĩnh vực văn hoá, thể thao, thông tin và truyền thông kịp thời, có sáng tạo, đổi mới. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng - mừng xuân được tổ chức trang trọng, hiệu quả. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”, công tác triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có sự chủ động trong công tác và triển khai; chi bộ đã chủ động chỉ đạo hướng dẫn, triển khai hoạt động của các câu lạc bộ, phong trào luyện tập thể dục thể thao quần chúng sôi nổi, các xã, thị trấn đã thành lập được các đội văn nghệ, câu lạc bộ văn nghệ truyền thống; hoạt động truyền thanh được quan tâm triển khai thực hiện lồng ghép các nguồn vốn dự án trong các chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Công tác xây dựng Đảng được đổi mới, có chuyển biến tích cực, đặc biệt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/W của Bộ Chính trị; công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng được thực hiện theo kế hoạch góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của đảng; công chức, viên chức, người lao động, trong chi bộ thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng. Đồng thời, các đảng viên đã tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả công tác đảng quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023. Qua buổi sinh hoạt, chi bộ tự chấm điểm đạt 99 điểm.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Hoàng Thị Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kKiểm tra Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả chi bộ đã đạt được trong quý I năm 2023. Đồng thời đồng chí đề nghị trong thời gian tới, chi bộ tiếp tục duy trì tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ; tổ chức tốt Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023;quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ Đảng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đăng ký với Huyện ủy.

Kết luận tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phạm Minh Huệ, Bí thư chi bộ Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện chỉ đạo các tổ Đảng chủ động tham mưu thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ được giao; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa và thông tin; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham mưu tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và thực hiện tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, gắn với các hoạt động kỷ niệm của tỉnh, của huyện có hiệu quả; tiếp tục tham mưu UBND huyện và Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” triển khai thực hiện năm 2023; tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 trên địa bàn huyện; tham mưu cho UBND huyện đầu tư hệ thống lưu trữ dữ liệu, thiết bị sản xuất chương trình cho đài cấp huyện; nâng cấp chuyển đổi các Đài truyền thanh FM vô tuyến, hữu tuyến sang Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ số (công nghệ thông tin - viễn thông) theo lộ trình của Đề án; đầu tư hệ thống Đài truyền thanh cơ sở các xã: Hữu Lân, Minh Hiệp; Thống Nhất; nâng cấp sửa chữa Đài truyền thanh xã Yên Khoái; Đồng Bục và Đông Quan, góp phần thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 đã đăng ký với Huyện ủy./.

 

 

Trần Lương - Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình