Ngày 08/4/2021, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện do đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình, kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đối với Phòng Nội vụ huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện sắp xếp, nhập các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số hoặc diện tích tự nhiên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 2018-2021. Phòng Nội vụ huyện đã tham mưu cho UBND huyện đăng ký 05 phương án sắp xếp, sáp nhập 13 đơn vị hành chính cấp xã từ 29 xã, thị trấn xuống còn 21 xã, thị trấn; tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với các đơn vị hành chính cấp xã tại 90 thôn, khu phố thuộc 13 xã, thị trấn chiếm 99,39%; trong đó tỷ lệ đồng ý 98,16%. Tính đến nay, số cán bộ, công chức kiện toàn, bố trí sau sáp nhập là 185 người dôi dư so với định mức 76 người, đã thực hiện nghỉ theo chế độ 26 người; nghỉ theo chế độ 108 là 02 người, nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân 01 người, điều động, luân chuyển 17 người; thực hiện miễn nhiệm, nghỉ thôi việc đối với 68 người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng dôi dư theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh được 111 người với tổng số tiền hỗ trợ trên 563 triệu đồng. Việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân và tổ chức tại các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp cơ bản được thực hiện kịp thời, đảm bảo các hoạt động giao dịch của công dân và các tổ chức.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong Đoàn giám sát của HĐND huyện đã có những ý kiến đề nghị Phòng Nội vụ huyện làm rõ hơn như: Số liệu cán bộ, công chức dôi dư; việc bàn giao, sử dụng tài sản công; việc quản lý hồ sơ tư pháp, hộ tịch; số liệu cụ thể trong việc chuyển đổi giấy tờ cho Nhân dân; việc phân cấp quản lý, tinh giản biên chế; thực hiện chế độ chính sách; phương án giải quyết đối với các trường hợp dôi dư...

IMG-2703.JPG

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện kết luận buổi giám sát

 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện đề nghị: UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện rà soát dôi dư, giải quyết kịp thời chế độ và thực hiện việc tinh giản biên chế; chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc bàn giao, quản lý, sử dụng tài sản công; chỉ đạo kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan sau sáp nhập; khắc phục phần mềm quản lý hộ tịch; quan tâm bố trí nguồn lực cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng sau sáp nhập. Đối với Phòng Nội vụ huyện cần phối hợp bổ sung các số liệu vào báo cáo theo các nội dung mà Đoàn giám sát chỉ ra; phối hợp với các xã, thị trấn rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư, rà soát tinh giản biên chế; rà soát các trường hợp chưa được hưởng chính sách; chú trọng công tác kiểm tra đối với các xã, thị trấn về việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Trước đó, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện đã có buổi giám sát về tình hình, kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính tại thị trấn Lộc Bình, xã Đông Quan, Minh Hiệp./.

 

 

Tin, ảnh: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình