Ngày 27/7/2022, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp xem xét, thống nhất thông qua nội dung Đề án công nhận đô thị loại V đối với thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương. Dự có đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và công chức chuyên môn của thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương; đơn vị tư vấn Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Quy hoạch đô thị.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn thông tin, trình bày những nội dung cơ bản của Đề án đề nghị công nhận Thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương đạt tiêu chí đô thị loại V, trong đó đánh giá chất lượng, mức độ hoàn thành của 5 tiêu chí cơ bản theo quy định của Nghị quyết số 1210 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13 về phân loại đô thị gồm: Tiêu chí 1: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội; Tiêu chí 2: Quy mô dân số; Tiêu chí 3: Mật độ dân số; Tiêu chí 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; Tiêu chí 5: Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị. Theo đó, thị trấn Na Dương đạt 80,18/100 điểm; thị trấn Lộc Bình đạt 84,75/100 điểm, các tiêu chí đánh giá đều đạt trên mức tối thiểu, đủ điều kiện đề nghị được công nhận là đô thị loại V. Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, đại diện các cơ quan cơ quan, đơn vị, thị trấn Lộc Bình, thị trấn Na Dương có những ý kiến tham gia vào từng tiêu chí trong Đề án đối với hai thị trấn đạt tiêu chí đô thị loại V, trong đó chú trọng về cơ sở pháp lý, thông tin, số liệu cập nhật cần chính xác và thống nhất giữa đơn vị tư vấn và các cơ quan của huyện.

28.7.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu, dữ liệu cập nhật mới nhất, đầy đủ cho đơn vị tư vấn để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh đề án theo đúng thời gian tiến độ yêu cầu. Đối với đơn vị tư vấn, tiếp tục chỉnh sửa số liệu chi tiết, chính xác, tham mưu cho huyện hoàn thiện Đề án cụ thể, sát thực, rõ ràng về 5 tiêu chí  cơ bản, các chỉ tiêu nhỏ trong từng tiêu chí để sớm hoàn thiện Đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt./.

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình