Ngày 14/9/2022, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị giao ban thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân 9 tháng năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trong 9 tháng năm 2022, công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của Nhân dân đối với người đứng đầu cấp ủy trên địa bàn huyện luôn được quan tâm, các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật; công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, hướng dẫn công dân được thực hiện nghiêm túc, các vụ việc được hướng dẫn giải quyết đúng thẩm quyền. Kết quả trong 9 tháng năm 2022, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tiếp công dân được 03 cuộc với 04 lượt công dân; đối thoại trực tiếp với công dân được 03 cuộc. Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn đã tiếp công dân được 54 cuộc với 50 lượt công dân, nội dung chủ yếu công dân phản ánh về đất đai và một số nội dung liên quan đến chế độ chính sách. Đối với chính quyền, trong 9 tháng trên địa bàn huyện đã tiếp công dân được 589 lượt với 484 vụ việc, trong đó chủ tịch UBND huyện tiếp định kỳ được 10 cuộc với 153 lượt/72 vụ; đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp được 07 cuộc với 72 lượt/62 vụ việc; các đơn vị, phòng ban chuyên môn tiếp được 39 lượt/30 vụ; các xã tiếp được 320 lượt/320 vụ. Công tác giải quyết đơn thư được chỉ đạo kịp thời, trong 9 tháng toàn huyện đã tiếp nhận 509 vụ và đã giải quyết được 358 vụ, đạt tỷ lệ 70%. Đối với công tác đối thoại với công dân huyện đã tổ chức đối thoại được 08 cuộc, cấp xã tổ chức được 08 cuộc.

toàn cảnh Hội nghị_1.JPG

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW trên địa bàn các xã, thị trấn; công tác tuyên truyền vận động đối thoại với các vụ việc khiếu kiện. Công tác phối hợp, tham mưu tiếp công dân, đối thoại, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân…

các dfdồng chí lãnh đạo huyên chủ tri hội nghị.JPG

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện chủ trì hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn cần chủ động nắm tình hình trên địa bàn; giải quyết gọn các vụ việc thuộc thẩm quyền, không để tình trạng vượt cấp xảy ra; cập nhật các văn bản ở các lĩnh vực hay phát sinh như: Đất đai, giao dịch dân sự. chỉ đạo các tổ hòa giải của thôn đẩy mạnh công tác tuyên tuyền  đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân để tỷ lệ hòa giải thành đạt tỷ lệ cao; giải quyết hiệu quả các vụ việc kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, đơn thư của công dân tại cơ sở.

đồng chí ÂN phát biểu.JPG

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục nghiên cứu, thực hiện có hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Tiếp tục chủ động thực hiện việc tiếp công dân theo quy định. Thực hiện tốt các Kết luận của HĐND tỉnh và HĐND huyện, các Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy về công tác tiếp dân. Tập trung giải quyết những vẫn đề phức tạp ngay từ cơ sở, để không để xảy ra tình trạng vượt cấp. Tiếp tục phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo./.

 

Lý Lê, Trung tâm VH,TT và TT huyện