Ngày 15/9/2022, đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Dự tại điểm cầu huyện có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ cho biết: Hội nghị toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp nằm trong chuỗi các hoạt động đó, nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong lúc khó khăn để cùng thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo các cân đối lớn, ổn định đời sống vật chất tinh thần người dân; Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định cải cách hành chính là một trong những thành tố cấu thành quan trọng của đột phá thể chế phát triển (một trong ba đột phá chiến lược), trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh; chú trọng tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp vừa là trung tâm, là chủ thể của cải cách hành chính. Cải cách hành chính luôn được Đảng, Nhà nước xác định là khâu quan trọng nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước.

Từ năm 2021 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.107 quy định của 9 bộ, ban, ngành; cắt giảm, đơn giản hóa 1.758 quy định kinh doanh; phê duyệt phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết 699/5.187 TTHC trên 100 lĩnh vực. Để phục vụ người dân, doanh nghiệp, cả nước đã thành lập 11.700 bộ phận một cửa các cấp để tiếp nhận, giải quyết TTHC. Văn phòng Chính phủ đã chủ trì, phối hợp các chuyên gia, bộ, ngành, địa phương xây dựng bộ nhận diện thương hiệu bộ phận một cửa các cấp để bảo đảm tính chuyên nghiệp trong thực hiện. Cả nước đã có 53/63 địa phương thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh. Cổng dịch vụ công quốc gia đang cung cấp 3.805 dịch vụ công trực tuyến và đã có hơn 2,8 triệu tài khoản đăng ký thực hiện. Các nền tảng, hệ thống thông tin quan trọng phục vụ chỉ đạo, điều hành được vận hành, phát triển, góp phần đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc, chuyển đổi số trong nội khối cơ quan hành chính Nhà nước. Việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan hành chính Nhà nước ở cấp Trung ương và địa phương đạt nhiều kết quả tích cực, giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm giấy tờ, bảo đảm công khai, minh bạch trong giải quyết công việc.

Thảo luận tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện; những kết quả đạt được và cách làm riêng của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các ban, bộ, ngành và các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Để khắc phục những hạn chế đã được chỉ rõ, tạo bước đột phá mới trong cải cách hành chính, đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số quốc gia; các bộ, ngành, địa phương nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, bám sát những khó khăn, vướng mắc mà người dân, doanh nghiệp đang gặp phải để lãnh đạo, thực hiện cho phù hợp, hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp thấy được những lợi ích thiết thực và tăng cường sử dụng; tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức thực thi sớm các phương án phân cấp sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực có hiệu quả kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2021-2025 để nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; đẩy mạnh việc xử lý hồ sơ, giải quyết công việc trên môi trường mạng, tạo sự chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ./.

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình