Ngày 13/9/2022, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện Lộc Bình giai đoạn 2022 – 2025.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận vào dự thảo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của huyện giai đoạn 2022 – 2025 về thực trạng tổ chức bộ máy biên chế; cơ cấu tổ chức đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và hội đặc thù; số lượng biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động; các căn cứ pháp lý và sự cần thiết khi xây dựng Đề án; sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; phương án sắp xếp biên chế, số lượng cấp phó dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp đối với các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và đối với đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; lộ trình và tổ chức thực hiện.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2025 đạt hiệu quả theo Đề án đề ra./.

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình