Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chương trình nói chuyện chuyên đề Kỷ niệm 80 năm ra đời “ Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023)

Ngày 13/4/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Chương trình trực tuyến 03 cấp( tỉnh, huyện, xã ) nói chuyện chuyên đề kỷ niệm 80 năm ra đời “ Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023). Dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Dự tại điển cầu huyện Lộc Bình có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Ban xây dựng Đảng; đại diện lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện đoàn, lãnh đạo, công chức, viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.

z4261279660272_6f86ae81a847840cd25408a8b9013a4a.jpg

Toàn cảnh chương trình nói chuyện chuyên đề Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023)

 

Mở đầu chương trình, các đại biểu được xem các tiết mục văn nghệ; xem phóng sự tài liệu chủ đề 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” và sự phát triển của văn hóa, nghệ thuật Lạng Sơn; nghe Phó Giáo sư – Tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, nghệ thuật Trung ương tham gia truyền đạt chuyên đề kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023).

Phát biểu, định hướng một số nội dung nhiệm vụ phát triển về văn hóa tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới, đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cùng quan tâm về văn hóa; tiếp tục hoàn thiện sâu sắc quan điểm đường lối của Đảng về xây dựng phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật, nhất là những mực tiêu định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Đại hội Văn hóa toàn quốc ngày 23/11/2021, Kết luận hội thảo quốc gia những giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Đề nghị các cấp ủy, đảng, chính quyền, các cơ quan hệ thống chính trị tập trung nghiên cứu, triển khai xây dựng giá trị văn hóa và chuẩn mực con người, gắn với  giữ gìn phát huy văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; tiếp tục đổi mới hoàn thiện nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa, công nghiệp văn hóa theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế; tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của cấp ủy  đảng, quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ để đáp ứng xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đặc biệt tăng cường giữ gìn và phát huy bản sắc vốn quý của văn hóa, truyền thống của chúng ta; đẩy mạnh công tác tuyên truyền văn hóa đa dạng, phong phú, phù hợp từng địa phương; chú trọng thông tin tuyên truyền, internet, hoạt động cơ quan báo chí, định hướng bảo tồn văn hóa dân tộc. Đề nghị các huyện, thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm phối hợp các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân, văn nghệ sỹ sáng tác. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lich triển khai tốt công tác truyền dạy, đổi mới văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; quan tâm phát triển văn hóa văn nghệ quần chúng, đặc biệt các trường học; tăng cường quản lý văn hóa, văn nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nhu cầu của Nhân dân, góp phần phát triển toàn diện con người Việt Nam, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới./.

 

 

Trần Lương - Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình