Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 5054/QĐ-UBND 10-10-2022 Quyết định về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện dự án: Hồ chứa nước Bản Lải, khu vực lòng hồ thuộc địa bàn xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình) hộ Hoàng Văn Xanh (vợ Lương Thị Thuý)
Số 3890/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3890/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3881/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3909/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3895/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3895/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3899/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 3370/UBND-VP 27-10-2022 Công văn số 3370/UBND-VP ngày 27/10/2022 về viêc thực hiện Thông báo số 79/TB-TCT ngày 26/10/2022 của Tổ công tác UBND tỉnh
Số 3301/UBND-TP 21-10-2022 Công văn số 3301/UBND-TP ngày 21/10/2022 về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài"
Số 1359/UBND-NV 11-10-2022 Công văn số 1359/UBND-NV ngày 11/10/2022 về việc đôn đốc các cơ quan, đơn vị tham gia cuộc thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2022
Số 3142/UBND-TNMT 10-10-2022 Công văn số 3142/UBND-TNMT ngày 10/10/2022 về việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ karaoke, phòng trà, vũ trường
Số 3036/UBND-TCKH 30-09-2022 Công văn số 3036/UBND-TCKH ngày 30/9/2022 về việc triển khai thực hiện thủ tục theo Hướng dẫn liên ngành số 1859/SKHĐT-STC-SCT-SXD-SNN&PTNT-SKHCN-CN NHNN ngày 09/9/2022
Số 305/KH-UBND 29-09-2022 Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 29/9/2022 tổ chức Hội nghị Lãnh đạo huyện gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2022

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Hoạt động xã, thị trấn

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ


XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Xã Khuất Xá

Xã Hữu Khánh

Xã Tú Đoạn

Thống kê truy cập