Skip to main content
Submitted by Ban biên tập Huyện Lộc Bình on 1 June 2018

 

UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

STT

ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Ái Quốc

Đặng Văn Quang

Chủ tịch UBND

 

Hoàng Hữu Dùng

P.Chủ tịch UBND

 

2

Khánh Xuân

Vi Văn Kiên

Chủ tịch UBND

 

Hoàng Văn Chuyên

P.Chủ tịch UBND

 

Hứa Văn Dũng

P.Chủ tịch UBND

 

3

Đồng Bục

Hứa Văn Luân

Chủ tịch UBND

0253 840 075

Lương Đình Oánh

P.Chủ tịch UBND

0253 840 075

4

Đông Quan

Âu Văn Hùng

Chủ tịch UBND

0256 568 233

Lý Thị Hạnh

Phó Chủ tịch UBND

 

Vi văn Khai

Phó Chủ tịch UBND

 

5

Minh Hiệp

Vi Văn Tô

Chủ tịch UBND

0253 741 500

Hoàng Thị Tàu

Phó Chủ tịch UBND

0253 741 500

Trần Văn Chiều

Phó Chủ tịch UBND

 

Hoàng Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND

 

6

Hữu Khánh

Nông Văn Cao

 Chủ tịch UBND

 

 

P.Chủ tịch UBND

0253 840 376

7

Hữu Lân

Nông Văn Ngọc

Chủ tịch UBND

0253 516 300

Nguyễn Văn Uyên

Phó Chủ tịch UBND 

 

8

Khuất Xá

Lộc Văn Độ

Chủ tịch UBND

0253 740 600

Dương Văn Hiếu

P. Chủ tịch UBND

0253 740 600

9

Lợi Bác

Lý Quang Ngọc

Chủ tịch UBND

0253 844 026

Vi Văn Com

P.Chủ tịch UBND

0253 844 026

10

Mẫu Sơn

Dương Trồng Mình

Chủ tịch UBND

0253 840 131

Dương Thị Minh

P.Chủ tịch UBND

0253 840 131

Triệu Tiến Liêm

P. Chủ tịch UBND

0253 840 131

11

Nam Quan

Hoàng Văn Quyết

Chủ tịch UBND

 

Vi Văn Thành

 Phó Chủ tich UBND

 

12

Thống Nhất

La Văn Dương

Chủ tịch UBND

0253 741 802

Lý Văn Thắng

P. Chủ tịch UBND

0253 741 802

Lý Văn Hùng

P. Chủ tịch UBND

 

Lâm Văn Thơm

P. Chủ tịch UBND

 

Lại Văn Viên

P. Chủ tịch UBND

 

13

Sàn Viên

Chu Mạnh Dũng

Chủ tịch UBND

0253 844 435

Chu Thị Nghiều

Phó Chủ tịch UBND

 

14

Tam Gia

Vi Văn Thức

Chủ tịch UBND

0253 516 336

Hoàng Văn Kiên

P.Chủ tịch UBND

0253 516 336

Nông Văn Thành

P.Chủ tịch UBND

0253 516 336

15

Tĩnh Bắc

Lương Văn Lượng

Chủ tịch UBND

0253 516 136

Tô Văn Đàn

 P. Chủ tịch UBND

 

16

TT Lộc Bình

Lâm Văn Đồng

Chủ tịch UBND

0253 840 123

Hoàng Thị Thu

P.Chủ tịch UBND

 

Lâm Văn Cường

P.Chủ tịch UBND

 

Nông Văn Nam

P.Chủ tịch UBND

 

17

TT Na Dương

Bùi Văn Khiêm

Chủ tịch UBND

0253 844 313

Hoàng Văn Toản

P.Chủ tịch UBND

0253 844 313

18

Tú Đoạn

Nông Minh Cường

Chủ tịch UBND

0253 840 874

Lành Văn Kiên

P. Chủ tịch UBND

0253 840 874

19

Tú Mịch

Lường Văn Nam

Chủ tịch UBND

0253 845 324

Bế Văn Hiên

P.Chủ tịch UBND

0253 845 324

Nông Văn Định

P.Chủ tịch UBND

0253 845 324

20

Xuân Dương

Ngụy Văn Sơn

Chủ tịch UBND

01683.236.330

Âu Văn Tuyến

P.Chủ tịch UBND

 

21

Yên Khoái

Hoàng Thị Giang

Chủ tịch UBND

0253 845 322

Lê Quang Dũng

P.Chủ tịch UBND

0253 845 322

 

P. Chủ tịch UBND

0253 845 322