Skip to main content
Submitted by Ban biên tập Huyện Lộc Bình on 1 June 2018

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ email

1

Nguyễn Đặng Ân

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

02053.840.215

annd@langson.gov.vn

2

Hứa Văn Cường

Phó CT HĐND huyện

02053.840.253

hvcuong@langson.gov.vn

3

Vi Văn Thái

Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

02053.841.235

vvthai-03@langson.gov.vn

4

Phương Thị Mừng

Trưởng ban KT-XH HĐND huyện

02053.842.939

ptmung@langson.gov.vn