Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
05/2022/QĐ-UBND 05/12/2022 Quyết định Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND huyện Lộc Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Bình
Số 04/2022/QĐ-UBND 04/11/2022 Quyết định Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND huyện Lộc Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Lộc Bình
Số 03/2022/QĐ-UBND 05/10/2022 Quyết định Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Bình
Số 02/2022/QĐ-UBND 04/10/2022 Quyết định Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Nội vụ huyện Lộc Bình
Số 01/2022/QĐ-UBND 06/07/2022 Quyết định Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của UBND huyện Lộc Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tư pháp huyện Lộc Bình
Số 01/2021/NQ-HĐND 20/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trên địa bàn huyện Lộc Bình thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng nhân dân huyện
Số 04/2018/QĐ-UBND 20/08/2018 Quyết định Quyết định ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số 02/2018/QĐ-UBND 29/03/2018 Quyết định Quyết định Ban hành quy định chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Lao động,TB,XH-DT huyện
04/2017/NQ-HĐND 15/12/2017 Nghị quyết Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình Về mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2018
03/2017/NQ-HĐND 19/07/2017 Nghị quyết Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND huyện Lộc Bình về kế hoạch đầu tư công năm 2018
02/2017/NQ-HĐND 19/07/2017 Nghị quyết Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND huyện Lộc Bình về thông qua Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập Kế hoạch sử dụng đất đầu năm của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình
01/2017/NQ-HĐND 19/07/2017 Nghị quyết Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND huyện Lộc Bình về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2017
17/2016/NQ-HĐND 20/12/2016 Nghị quyết Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 huyện Lộc Bình
13/2016/QĐ-UBND 04/11/2016 Quyết định Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND huyện Lộc Bình ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021
12/2016/QĐ-UBND 28/10/2016 Quyết định Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Lộc Bình ban hành quy chế quản lý quy hoạch kién trúc đô thị Thị trấn Lộc Bình huyện Lộc Bình
11/2016/QĐ-UBND 12/10/2016 Quyết định Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND huyện Lộc Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra huyện
10/2016/QĐ-UBND 05/10/2016 Quyết định Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND huyện Lộc Bình Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lộc Bình
09/2016/QĐ-UBND 06/09/2016 Quyết định Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND huyện Lộc Bình Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lộc Bình
08/QĐ-UBND 05/09/2016 Quyết định Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND huyện Lộc Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Bình
07/2016/QĐ-UBND 04/08/2016 Quyết định Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND huyện Lộc Bình ban hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức và biên chế của phòng nội vụ huyện Lộc Bình
06/2016/QĐ-UBND 26/07/2016 Quyết định Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc Bình
15/2016/NQ-HĐND 20/07/2016 Nghị quyết Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Lộc Bình về một số chủ trương giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2016
05/2016/QĐ-UBND 20/07/2016 Quyết định Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Bình
04/2016/QĐ-UBND 30/06/2016 Quyết định Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND huyện Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Lao Động - Thương binh và Xã hội huyện Lộc Bình
03/2016/QĐ-UBND 30/06/2016 Quyết định Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND huyện Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Y Tế huyện Lộc Bình
02/2016/QĐ-UBND 27/06/2016 Quyết định Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND huyện Lộc Bình Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Lộc Bình
01/2016/QĐ-UBND 26/06/2016 Quyết định Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 26/6/2016 của UBND huyện Lộc Bình Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lộc Bình