Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Huyện Lộc Bình on 22 January 2018

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

STT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

 

Thường trực Huyện ủy

Nguyễn Đặng Ân

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND

02053 840 215

annd@langson.gov.vn

Hoàng Văn Thuận

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

02053 840 337

hvthuan-08@langson.gov.vn

Hoàng Văn Chiều

Phó Bí thư,

Chủ tịch UBND

02053.840.217

hvchieu@langson.gov.vn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ email

1

Hoàng Văn Chiều

Phó BT Huyện ủy,

CT UBND huyện

3.840.217

hvchieu@langson.gov.vn

2

Hoàng Thị Thúy

Phó CT UBND huyện

3.840.208

hthuy-05@langson.gov.vn

3

Hoàng Hùng Cường

Phó CT UBND huyện

3.842.720

hhcuong@langson.gov.vn