Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 19/7/2017 của UBND huyện Lộc Bình tuyển dụng công chức xã năm 2017 (02 chức danh TCA)

Thông tin tuyển dụng Công chức, viên chức

KẾ HOẠCH

Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

 

 

Căn cứ Pháp lệnh công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày  ngày 08/4/2010 của Bộ Công an Quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 của UBND tỉnh Lạng sơn về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND huyện Lộc Bình về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017; UBND huyện Lộc Bình xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Bổ sung kịp thời chức danh Trưởng công an đối với các đơn vị còn thiếu so với biên chế được giao đảm bảo đáp ứng đủ về số lượng, cơ cấu chức danh công chức và yêu cầu nhiệm vụ.

- Việc tuyển dụng được đảm bảo công khai, khách quan, công bằng, dân chủ và đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã huyện Lộc Bình năm 2017 gồm 02 chỉ tiêu công chức thuộc chức danh Trưởng Công an

 (Có biểu chi tiết về nhu cầu chức danh của từng đơn vị và chuyên ngành cụ thể kèm theo)

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ các tiêu chuẩn dưới đây thì được xem xét, tuyển chọn vào Công an xã nơi mình cư trú:

1. Tiêu chuẩn chung

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

c) Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

d) Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

đ) Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

2. Tiêu chuẩn riêng

a) Lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trưởng Công an xã phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

b) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ Công an xã (được cơ sở y tế cấp huyện trở lên chứng nhận).

c) Đã học xong chương trình trung học phổ thông trở lên (có bằng tốt nghiệp hoặc có giấy chứng nhận đã học hết chương trình trung học phổ thông do cơ quan có thẩm quyền cấp).

d) Có khả năng thực hiện nhiệm vụ và có đơn tự nguyện tham gia Công an xã.

đ) Có trình độ Trung cấp chuyên môn trở lên, ngành Quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở; có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên.

e) Có khả năng phối hợp với các đơn vị Công an nhân dân và các lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, bảo vệ đảng chính quyền, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không có quốc tịch Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển công chức cấp xã bao gồm:

a) Đơn xin tham gia lực lượng Công an xã;

b) Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ;

c) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

d) Bản sao giấy khai sinh;

đ) Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

e) Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

g) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

h) Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội (nếu có);

i) 04 phong bì (không cần dán tem) ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận, 02 ảnh chân dung cỡ 4x6;

k) Bản sao quyết định kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức;

l) Bản sao quyết định cử đi học (đối với thí sinh đào tạo theo chế độ cử tuyển).

m) Bản sao sổ hộ khẩu;

2. Hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển công chức cấp xã là hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần sau.

V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng

Thực hiện việc xét tuyển và bổ nhiệm đối với người có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ và kiểm tra trình độ hiểu biết pháp luật và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp;

Nội dung phỏng vấn: Hiểu biết chung về chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, địa phương và kiến thức về nghiệp vụ chuyên ngành.

Thời gian phỏng vấn: 30 phút (20 phút chuẩn bị, 10 phút trả lời), thời gian tổ chức phòng vấn sẽ thông báo cụ thể cho thí sinh sau.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Trưởng Công an xã là người đạt các điều kiện sau:

- Đảm bảo các điều kiện về đăng ký dự tuyển quy định tại mục III, Kế hoạch này;

- Theo đề nghị của Trưởng Công an cấp huyện.

- Kết quả kiểm tra sát hạch (phỏng vấn) được đánh giá Đạt.

VI. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, KINH PHÍ VÀ DỰ KIẾN THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

1. Trình tự, thủ tục tuyển dụng công chức cấp xã: Thực hiện theo Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV; Thông tư số 12/2010/TT-BCA.

2. Thời gian dự kiến

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 20 đến hết ngày 28 tháng 7 năm 2017 trong giờ hành chính (Tại phòng Nội vụ huyện Lộc Bình).

- Nộp hồ sơ dự tuyển tại các xã có nhu cầu tuyển dụng: Từ ngày 21 tháng năm 2017 đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2017.

- Tổ chức xét tuyển: Dự kiến cuối tháng 9 năm 2017.

3. Kinh phí thực hiện tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

VII. TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1. Giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 theo quy định về tuyển dụng.

2. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thông báo công khai về kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017.

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện thực hiện đăng công khai Kế hoạch này trên Trang thông tin điện tử của huyện.

4. Đối với các xã có nhu cầu tuyển dụng chức danh Trưởng Công an, thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

Tiếp nhận hồ sơ của thí sinh tham gia dự tuyển chức danh trên theo đúng nội dung thành phần, thời gian quy định; xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại kế hoạch này, thực hiện theo quy trình như sau:

- Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ Ủy ban nhân dân xã phải tổ chức lấy ý kiến đại diện các thôn và chi bộ đảng nơi người đó sinh hoạt trước khi xem xét, giới thiệu.

- Tổ chức xét duyệt hồ sơ thí sinh tham gia dự tuyển, gửi văn bản đề nghị Trưởng công an huyện và hồ sơ thí sinh về Công an huyện Lộc Bình chậm nhất trước ngày 25/8/2017 để xem xét thực hiện các bước tiếp theo.

5. Công an huyện Lộc Bình có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của thí sinh dự tuyển chức danh Trưởng Công an xã từ UBND các xã. Tổng hợp, xem xét đề nghị của đơn vị, thành phần hồ sơ, điều kiện tiêu chuẩn, lý lịch của từng thí sinh, đề nghị Chủ tịch UBND huyện bằng văn bản về việc bổ nhiệm đối với từng thí sinh, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ tuyển dụng bản gốc của các thí sinh về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 08/9/2017, để tổng hợp, lưu trữ và thực hiện các bước tiếp theo.

Trên đây kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017, yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các đơn vị có liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện. Kế hoạch này được niêm yết công khai tại Trụ sở Phòng Nội vụ huyện, UBND các xã, thị trấn; đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện; đăng trên 03 bản tin của Đài phát thanh- Truyền hình huyện Lộc Bình.

Kế hoạch này đồng thời là thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 của UBND huyện Lộc Bình./.

Tệp đính kèm
Attachment Size
KH TD CCX 2017_2.doc 31 KB