Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thông báo số 665/TB-UBND ngày 10/7/2017 của UBND huyện Lộc Bình tạm dừng tổ chức thi tuyển viên chức 2017

Thông tin tuyển dụng Công chức, viên chức

THÔNG BÁO

Tạm dừng tổ chức thi tuyển viên chức năm 2017

Thực hiện Công văn số 649/SNV-CCVC ngày 05/7/2017 của Sở Nội vụ về việc tạm dừng tổ chức thi tuyển viên chức năm 2017;

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình thông báo tạm dừng việc tổ chức thi tuyển viên chức cho đến khi có văn bản hướng dẫn bổ sung về công tác thi tuyển viên chức năm 2017.

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh được biết và thực hiện./.