Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Thông báo số 650/TB-UBND ngày 14/6/2017 của UBND huyện Lộc Bình danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức huyện Lộc Bình năm 2017

Thông tin tuyển dụng Công chức, viên chức

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức huyện Lộc Bình năm 2017

 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức là giáo viên mầm non thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện năm 2017; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 15/5/2017 của UBND huyện Lộc Bình về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2017;

UBND huyện Lộc Bình đã ban hành Thông báo số 594/TB-UBND ngày 15/5/2017 về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017, sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ, UBND huyện đã tiến hành tổng hợp danh sách thí sinh tham gia dự tuyển theo quy định. Để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình tuyển dụng viên chức năm 2017,

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình thông báo:

Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2017 gồm 438 người (Có biểu chi tiết danh sách thí sinh từng đơn vị kèm theo).

UBND huyện thông báo để thí sinh tham gia dự tuyển viên chức năm 2017 biết, thực hiện. Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Nội vụ huyện Lộc Bình, số điện thoại 0253.840.688./.

Tệp đính kèm