Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

QĐ:của ban XD ngân hàng đề thi tuyển dụng CCCX tỉnh về việc thay thế Phụ lục số 1. Nội dung ôn tập môn Kiến thức chung tại Quyết định số 62/QĐ- BXDNHĐT ngày 03/10/2016 của Ban Xây dựng ngân hàng Đề thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016