Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, kế hoạch nông thôn mới năm 2020

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 12/02/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến 03 cấp triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu của huyện của huyện có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các phòng ban, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn huyện.

Năm 2019, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tiếp tục được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh và đạt được kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai thực hiện vừa toàn diện, vừa trọng tâm, trọng điểm; các cấp, ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể thực hiện Chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị; việc xây dựng, ban hành quy định về các bộ tiêu chí của tỉnh và hướng dẫn của các ngành kịp thời và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh. Năm 2019 có 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt kế hoạch 01 xã, nâng tổng số xã trong toàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn lên 61 xã; bình quân 01 xã đạt 11,54 tiêu chí, tăng 1,5 tiêu chí so với năm 2018; có 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, các lĩnh vực văn hóa, môi trường có sự chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị, an ninh trật tự và quốc phòng khu vực nông thôn được giữ vững.

Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã điểm đặc biệt khó khăn đạt chuẩn xã nông thôn mới; 20 xã biên giới phấn đấu bình quân đạt từ 11,5 đến 12 tiêu chí/xã; xây dựng 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt từ 12,5 đến 13 tiêu chí.

 

   Ảnh đ.c Ân phát biểu_0.jpg

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

phát biểu tại cuộc họp trực tuyến

Tại hội nghị, đại diện một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, một số xã trên địa bàn tỉnh đã góp ý kiến thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới năm 2019; đề xuất, giải pháp để thực hiện mục tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020 đạt hiệu quả.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tiếp tục xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo, công tác xây dựng nông thôn mới vừa toàn diện, trọng tâm, trọng điểm ngoài lựa chọn các xã điểm nông thôn mới năm 2020 cần tiếp tục quan tâm đến các xã đã đạt chuẩn, những xã mới đạt 5 đến 9 tiêu chí cần có kế hoạch từng bước xây dựng thêm các tiêu chí; quan tâm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân, đời sống kinh tế phát triển, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Năm 2020 học tập chuyên đề về Bác “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới theo hướng cụ thể và sâu sát hơn, bằng những chương trình và mô hình cụ thể để người dân thấy được lợi ích, hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới, việc nào dễ làm trước, việc nào khó làm sau; tập trung vào phát triển sản xuất, xác định các mô hình sản xuất để tạo ra các sản phẩm, bao bì, nhãn mác, chất lượng, đặc biệt triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng; tiếp tục chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu; xây dựng đường nông thôn, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đối với 13 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 cần xác định nhiệm vụ cụ thể để có kế hoạch thực hiện các tiêu chí; các huyện, xã biên giới cần thực hiện kế hoạch về hoàn thiện các tiêu chí đối với các thôn biên giới; các xã thực hiện sáp nhập cần chủ động quy hoạch, rà soát lại các tiêu chí và phấn đấu hết năm 2020 đạt chuẩn nông thôn mới. Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia các huyện, thành phố chủ động rà soát nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của giai đoạn đề ra./.

T/h: Bích Đào, TTVH, TT và TT huyện.