Skip to main content

Hướng dẫn số 03-HD/HU ngày 29/9/2020 của Huyện ủy Lộc Bình về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.