Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc: Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng- Chuyên đề năm 2021

Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Dự, trực tiếp truyền đạt nội dung tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lộc Bình có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Châp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo Đoàn kinh tế Quốc phòng 338; Trưởng các phòng, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc huyện; Đại diện lãnh đạo Chi cục thuế Khu vực II, Kho Bạc Nhà nước huyện, Điện lực Lộc Bình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma, Đội Quản lý thị trường số 03, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường THPT; Trung tâm GDNN-GDTX huyện và điểm cầu các, xã thị trấn trên địa bàn huyện.

 

anh TT 12.6.2021.jpg

Toàn cảnh đại biểu dự tại điểm cầu huyện Lộc Bình

 

Truyền đạt nội dung chuyên đề, Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phân tích, làm rõ các nội dung: Sự hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm về: Xây dựng, phát triển đất nước giầu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; thực hiện khát vọng đất nước giầu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân; tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí cũng đã phân tích một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí nhấn mạnh: Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lãnh đạo các cấp quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Cùng đó, tổ chức nghiên cứu, học tập chu đáo những nội dung chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng chí đề nghị: Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập tới cán bộ, đảng viên, Nhân dân; hằng năm kiểm tra, giám sát việc triển khai chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị; cấp ủy các cấp chủ động, sáng tạo, đổi mới hình thức học tập, tuyên truyền, thực hiện chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đảm bảo phù hợp, hiệu quả, thiết thực./.

 

Tin, ảnh: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình