Skip to main content

Thời gian quy định trong thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là bao nhiêu ngày?

Trả lời

Thời gian giải quyết không quá 15 ngày làm việc

Căn cứ pháp lý: Điều 8 Quyết định 30/2020/QĐ-UBND ngày 22/6/2020; UBND tỉnh Lạng Sơn

Tên của bạn
Hoàng Văn Huấn
Địa chỉ email
huanhv@langson.gov.vn