Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Submitted by Ban biên tập Huyện Lộc Bình on 1 June 2018

 

 


I

Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông


01


Hoàng Thị Luyến


Giám đốc


02053.840.685

htluyen@langson.gov.vn


02


Đặng Văn Hùng


Phó Giám đốc


02053.840.685

dvhung@langson.gov.vn


03


Triệu Thanh Thủy


Phó Giám đốc


02053.841.413

ttthuy@langson.gov.vn


04


Hoàng Văn Khánh


Phó Giám đốc


02053.841.869

hvkhanh@langson.gov.vn


Chức năng nhiệm vụ

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện.

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.

Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chư trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở.

Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.


II

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng


01


Hoàng Văn Tuấn


 Giám đốc


02053.841.988

tuanhv@langson.gov.vn

02 Vi Văn Dưỡng Phó Giám đốc   vvduong@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Thực hiện quyền quản lý dự án theo ủy quyền của chủ đầu tư; Đề xuất phương án, giải pháp tổ chức quản lý dự án, kiến nghị với chủ đầu tư giải quyết vấn đề vượt quá thẩm quyền; Thuê tổ chức tư vấn tham gia quản lý dự án trong trường hợp cần thiết sau khi được quyết định đầu tư, chủa đầu tư chấm thuận.


III

Trung tâm Phát triển quý đất


01


Hoàng Văn Hiền


Giám đốc


02053.842.701

hienhv@langson.gov.vn


02


Nguyễn Văn Tuyển


Phó Giám đốc


 

nvtuyen-05@langson.gov.vn


Chức năng nhiệm vụ

Có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất có thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.


IV

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lộc Bình


01


Vi Văn Quốc


Giám đốc


02053.842.864

vvquoc@langson.gov.vn


02


Hoàng Văn Tặng


Phó Giám đốc


02053.842.670

hvtang@langson.gov.vn


03


Dương Thị Ánh Tuyết


Phó Giám đốc


02053.840.672

dtatuyet@langson.gov.vn


Chức năng nhiệm vụ

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Bình là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc UBND huyện Lộc Bình, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND huyện Lộc Bình; đồng thời, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp của Sở Giáo dục và Đào tạo và quản lý nhà nước về đào tạo nghề nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.