Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng viên chức và người lao động ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện

Ngày 17/10/2022, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Vi Văn Thái, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng viên chức và người lao động ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

 

z3809332199469_8db3637f2e36114282200c66bd427b36.jpg

Đồng chí Vi Văn Thái, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện phát biểu kết luận

 

Trong năm qua công tác quản lý và sử dụng viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo cơ bản được Phòng Nội vụ và  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tích cực quan tâm, chỉ đạo, tham mưu triển khai kịp thời có hiệu quả. Việc giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thực hiện theo đúng số lượng UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu UBND huyện thực hiện tuyển dụng kịp thời để bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp theo quy định; công tác quản lý và sử dụng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp được tăng cường thực hiện theo Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; chất lượng của đội ngũ viên chức từng bước được nâng lên cơ bản đáp ứng tốt yêu càu nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị và nhiệm vụ chính trị của huyện. Các chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động được tổ chức triển khai thực hiện kịp thời. Việc bố trí, sắp xếp viên chức đảm bảo phù hợp với trình độ chuyên môn, tiêu chuyển vị trí việc làm, định mức và tình hình thực tế của từng đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho viên chức và các đơn vị trường học hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với viên chức quản lý trường học ngày càng thực hiện chặt chẽ đi vào nề nếp, góp phần lựa chọn được những cá nhân tiêu biểu có đủ năng lực, phẩm chất để đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý trong tình hình mới. Hiện nay trên địa bàn toàn huyện có 78 đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, trong đó có 77 đơn vị trường học. Số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục là 1.834 người, trong đó viên chức quản lý 194 người; giáo viên giảng dạy 1.441 người, nhân viên 199 người,  giáo viên, nhân viên hợp đồng 428 người.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện đã tham gia đóng góp đề nghị Phòng Nội vụ huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện bổ sung, làm rõ thêm như: Việc phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản của ngành, của cấp ủy, chính quyền địa phương về quản lý, sử dụng viên chức và người lao động; tình hình thực hiện sắp xếp bộ máy; xây dựng đề án vị trí việc làm; tuyển dụng viên chức; tình hình thực hiện biên chế viên chức, người lao động; tình hình thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, điều động, luân chuyển viên chức, nhân viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý; công tác đánh giá, phâm loại; công tác tạo, bồi dưỡng; công tác quy hoạch...

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Vi Văn Thái, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị: Phòng Nội vụ huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những ý kiến phát biểu của Đoàn giám sát đã chỉ ra. Đồng thời đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng viên chức và người lao động trong đơn vị theo Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyển dụng đủ số lượng biên chế được giao;  tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng biên chế; thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại viên chức đầy đủ thực chất năng lực viên chức; rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ giáo viên hợp lý, phù hợp với vị trí việc làm; tham mưu cho UBND huyện trong việc thực hiện các chế độ chính sách kịp thời, nhằm tạo động lực khuyến khích cán bộ viên chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng viên chức và người lao động ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện./.

 

 

                             Trần Lương - Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình