Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

HĐND huyện giám sát chuyên đề về công tác tiếp công dân

Ngày 30/8/2022, đoàn do đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đối với UBND huyện; Thanh tra huyện; Ban Tiếp công dân huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện.

Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn từ năm 2020 đến nay, UBND huyện đã ban hành được 17 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, giao nhiệm vụ, thời hạn thực hiện cho các cơ quan, đơn vị; ban hành 536 văn bản chuyển đơn, trả lời, hướng dẫn giao việc cho các cơ quan chuyên môn; ban hành 62 thông báo kết luận sau các kỳ họp tiếp công dân định kỳ và đột xuất; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền pháp luật được 13 xã, thị trấn với trên 900 lượt người nghe, cấp phát được hơn 600 bộ tài liệu và trên 1.000 tờ rơi; đã tổ chức tiếp công dân được 1.129 lượt/1.268 vụ việc; số đơn, số vụ việc đã giải quyết đạt 94%.

Tại buổi làm việc các thành viên trong đoàn giám sát của HĐND huyện đã có các ý kiến đề nghị các đơn vị chịu sự giám sát làm rõ hơn cụ thể đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phân loại, xử lý đơn; việc ban hành các kế hoạch, thông báo phân công nhiệm vụ. Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường về công tác chỉ đạo điều hành; việc ban hành quy chế tiếp công dân; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; việc phân loại xử lý đơn chưa được đề cập trong báo cáo; việc ban hành thông báo tiếp công dân định kỳ; việc thực hiện giải quyết khiếu nại đơn chậm hạn. Đối với Thanh tra huyện về việc giải quyết vụ việc chưa đảm bảo theo quy định; việc tham mưu, giải quyết chưa đảm bảo về thời hạn đối với hồ sơ khiếu nại; công tác phối hợp giữa Ban Tiếp công dân huyện và Thanh tra huyện trong giao việc xử lý đơn chậm; việc công khai các quyết định giải quyết khiếu nại. Đối với Ban tiếp công dân về việc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho UBND cấp xã; việc ban hành thông báo kết quả tiếp công dân; nguyên nhân của việc xử lý đơn chưa kịp thời; chưa thực hiện chủ trì tiếp công dân định kỳ hằng tháng theo quy định. Đối với UBND huyện về việc cập nhật, triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh; việc tham gia giao ban của công chức tham mưu; các cơ quan, chuyên môn thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết đơn; quy chế tiếp công dân của UBND huyện; chưa ban hành thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ hằng tháng; việc chi trả chế độ đối với công chức tham mưu, các thành phần tham gia tiếp công dân định kỳ tiếp công dân, xử lý đơn; việc bố trí trụ sở, địa điểm tiếp công dân của các đơn vị...

Sau khi nghe các ý kiến của đoàn giám sát, các đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu và bổ sung chỉnh sửa các nội dung mà đoàn công tác đã chỉ ra tập trung vào công tác chỉ đạo, xử lý kịp thời, chính xác đối với các đơn thư; theo dõi lộ trình, kiểm soát việc giải quyết các đơn thư; rà soát, cập nhận lại các quy định hiện hành liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn; tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn; bố trí các điều kiện về phòng công tác tiếp công dân, xử lý đơn cho Ban Tiếp công dân huyện để đảm bảo đúng quy định.

 

z3683827494303_ca341835c75f5b667b2b57cf58197691.jpg

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi giám sát

 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các đơn vị chịu sự giám sát tiếp tục quán triết các văn bản của Trung ương, tỉnh, nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp công dân giải quyết đơn; xác định nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn là nhiệm vụ chính trị quan trọng; bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn; gắn với đánh giá chất lượng cán bộ, công chức cuối năm. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch khắc phục nội dung Đoàn đã chỉ ra khi có nghị quyết của HĐND huyện. Thanh tra huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, thị trấn. Ban Tiếp công dân thực hiện kiểm tra, rà soát nội quy, quy chế; chấn chỉnh các việc vào sổ tiếp công dân; tổ chức giao ban tiếp công dân, xử lý đơn. Phòng Tài nguyên và Môi trường cập nhật sổ tiếp công dân xử lý đơn, kiểm tra các vụ việc được giao. Trung tâm Phát triển quỹ đất phân công công chức tham mưu thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn theo đúng quy định./.

 

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình