Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Huyện Lộc Bình on 1 June 2018

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ email

1

Hứa Văn Cường

Phó CT HĐND huyện

02053.840.253

hvcuong@langson.gov.vn

2

Vi Văn Thái

Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

 

 

3

Phương Thị Mừng

Trưởng ban KT-XH HĐND huyện

02053.842.939

ptmung@langson.gov.vn