Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Thông báo số 421/TB-HĐTD ngày 15/11/2016 của Hội đồng tuyển dụng công chức xã năm 2016 huyện Lộc Bình thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức xã năm 2016

Thông tin tuyển dụng Công chức, viên chức

THÔNG BÁO

Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức xã huyện Lộc Bình năm 2016

 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 16/8/2016 của UBND huyện Lộc Bình về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016;

Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, tổ chức thu phí dự tuyển và các điều kiện khác có liên quan của các thí sinh đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng đã tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức cấp xã huyện Lộc Bình năm 2016; để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình tuyển dụng,

Hội đồng tuyển dụng công chức xã năm 2016 thông báo

Danh sách, số lượng thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức xã huyện Lộc Bình năm 2016 gồm 308 thí sinh, cụ thể theo các chức danh như sau:

- Chức danh Tư pháp- hộ tịch: 94 thí sinh;

- Chức danh Địa chính-NN-XD&MT: 102 thí sinh;

- Chức danh Văn hóa - xã hội: 38 thí sinh;

- Chức danh Văn phòng - thống kê: 74 thí sinh.

 (Có danh sách thí sinh theo từng đơn vị kèm theo)

Hội đồng tuyển dụng thông báo để các tổ chức liên quan và thí sinh biết, thực hiện. Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện (Phòng Nội vụ) và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện Lộc Bình./.

Tệp đính kèm
Attachment Size
DS kemTB thisinhduDKthituyen.xls 150.5 KB