Skip to main content

Tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết quý I năm 2020 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 31/3/2020, UBND huyện tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong quý I năm 2020, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã chủ động ban hành kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2020; kế hoạch thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Khuất Xá, Tú Mịch là xã điểm xây dựng nông thôn mới năm 2020; tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Tú Đoạn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; chỉ đạo xã Yên Khoái, Hữu Khánh, Đồng Bục, Tú Đoạn xây dựng hoàn thành 1-2 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020; chỉ đạo xã Hữu Khánh xây dựng hoàn thành nông thôn mới nâng cao; phấn đấu đến hết năm 2020 trên địa bàn huyện có 13/26 thôn tại 03 xã biên giới (Mẫu Sơn, Tú Mịch, Tam Gia) đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 50%). Kết quả khảo sát đánh giá tiêu chí xây dựng nông thôn mới: 04 xã đạt 19 tiêu chí, 01 xã đạt 12 tiêu chí, 01 xã đạt 9 tiêu chí, 13 xã đạt từ 5 đến 8 tiêu chí. Đến nay tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của huyện là 187 tiêu chí, trung bình đạt 9,84 tiêu chí/xã.

Tiếp đó, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, điểm cầu các xã đã tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong công tác xây dựng nông thôn mới quý I, đồng thời đưa ra các giải pháp tiếp tục thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020 đạt hiệu quả.

20200331_154155_0.jpg

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, của xã tăng cường vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí số 16 Văn hóa, tiêu chí 17 Môi trường và An toàn thực phẩm; đối với 02 xã Khuất Xá, Tú Mịch là xã điểm nông thôn mới năm 2020 cần phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban Chỉ đạo và quan tâm công tác giải phóng mặt bằng để thi công các công trình đúng tiến độ; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn ngày 10/12/2019 về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 để người dân, doanh nghiệp, hộ gia đình tiếp cận được nguồn vốn; chỉ đạo xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2020, hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Hữu Khánh; tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện hành lang an toàn lưới điện; Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình công tác xây dựng nông thôn mới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch; UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19; các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 đến Nhân dân; góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện đạt hiệu quả./.

 

Tin, ảnh: Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện