Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thủ tục Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.

Submitted by Ban biên tập Huyện Lộc Bình on 3 April 2018

1. Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình tới Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

Tờ trình đề nghị thẩm định;

Thuyết minh nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ;

Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;

Các văn bản pháp lý có liên quan;

Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về

nội dung nhiệm vụ quy hoạch;

 Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.

* Số lượng hồ sơ : 03 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

- Cơ quan phối hợp:  Không

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.

8. Phí, Lệ phí: Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.