Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Phiên họp giải trình về tình hình, kết quả thực hiện chi theo Nghị quyết số 02 và Nghị quyết số 04 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện

 

Ngày 21/9/2022, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì phiên họp của Thường trực HĐND huyện nghe giải trình về tình hình, kết quả thực hiện chi theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh Lạng Sơn quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động  của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của HĐND tỉnh sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh Lạng Sơn trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022. Dự phiên họp có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vy Văn Bông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.   

Trong năm 2021, số kinh phí được giao chi ngân sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 4.751 triệu đồng, kết quả thực hiện chi ngân sách 4.646,37 triệu đồng, đạt 97,79% so với dự toán giao; năm 2022 số kinh phí được giao là 4.372 triệu đồng, kết quả thực hiện chi ngân sách 08 tháng đầu năm là 2.677,75 triệu đồng, đạt trên 61% so với dự toán giao, nội dung chi phụ cấp cán bộ trên 2,3 tỷ đồng, BHXH, BHYT trên 374 triệu đồng, nội dung chưa chi: Phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và đóng BHXH, BHYT những tháng còn lại năm 2022 theo chế độ quy định. Đối với chi ngân sách người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố: Năm 2021 giao 13.974 triệu đồng, kết quả thực hiện chi 13.213,15 triệu đồng, đạt 94,55% so với dự toán giao; kết quả thực hiện chi ngân sách 8 tháng đầu năm 2022 là trên 06 tỷ đồng, đạt trên 53% so với dự toán giao…

Tại phiên họp, các đại biểu đề nghị Phòng Tài Chính - Kế hoạch, Kho Bạc Nhà nước Lộc Bình và UBND các xã: Thống Nhất, Đồng Bục, Đông Quan, Nam Quan, Hữu Khánh, Mẫu Sơn giải trình làm rõ về tình hình, kết quả thực hiện chi theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022 huyện gồm các nội dung: Việc ban hành các văn bản hướng dẫn; công tác quán triệt, triển khai, tập huấn, hướng dãn; một số xã thực hiện chi trả bồi dưỡng trực tiếp cho người hoạt động ở thôn, khu phố còn chậm hoặc chưa chi trả; việc tổng hợp chứng từ chi trả bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của khu, thôn trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt còn lúng túng, chưa kịp thời; công tác kiểm tra của các xã; phương thức kiểm soát chi…

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Phòng Tài Chính – Kế hoạch tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện theo Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của HĐND tỉnh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ kịp thời cho các chức danh; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành dự toán, việc quản lý, sử dụng ngân sách, quản lý và sử dụng tài sản công đối với các xã, thị trấn theo đúng quy định. Đối với các xã, thị trấn cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các khu, thôn trên địa bàn tổ chức các hoạt động tại khu, thôn theo kế hoạch…

 

IMG_1954.JPG

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận phiên họp

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Trong thời gian tới đối với UBND huyện cần tăng cường chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm đối với các tập thể cá nhân; khắc phục hạn chế đã chỉ ra tại phiên họp trong việc triển khai thực hiện chi theo Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của HĐND tỉnh. Phòng Tài chính – Kế hoạch tích cực, chủ động tham mưu cho UBND huyện có những giải pháp tháo gỡ khó khăn; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc trong tổ chức thực hiện; Kho bạc Nhà nước Lộc Bình cần quan tâm kiểm soát chi chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, định mức. Đối với các xã, thị trấn  tiếp tục tuyên truyền và quan tâm hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; công chức tài chính kế toán và Chủ tịch xã, thị trấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao; các xã chưa chi, chi đạt thấp, chi chưa đúng đối tượng cần khẩn trương có giải pháp khắc phục. Thường trực HĐND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chi theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của HĐND tỉnh. Giao Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan thực hiện Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện đạt hiệu quả./.

 

Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện