Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Thông báo số 692/TB-UBND ngày 29/8/2017 của UBND huyện Lộc Bình về việc tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và hợp đồng trong cá đơn vị sự nghiệp GD&ĐT năm 2017-2018

THÔNG BÁO

Về việc tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT năm học 2017 - 2018

 

 

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về chế độ hợp đồng lao động một số loại lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Thông báo số 677/TB-UBND ngày 03/8/2017 của UBND huyện Lộc Bình thời gian, địa điểm thời gian tổ chức kỳ thi tuyển viên chức huyện Lộc Bình năm 2017

THÔNG BÁO

Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển viên chức

huyện Lộc Bình năm 2017

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 15/5/2017 về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2017;

Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Lộc Bình năm 2017 thông báo thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển viên chức huyện Lộc Bình năm 2017:

  1. Thời gian:

Thông báo số 650/TB-UBND ngày 14/6/2017 của UBND huyện Lộc Bình danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức huyện Lộc Bình năm 2017

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức huyện Lộc Bình năm 2017

 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Thông báo số 421/TB-HĐTD ngày 15/11/2016 của Hội đồng tuyển dụng công chức xã năm 2016 huyện Lộc Bình thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức xã năm 2016

THÔNG BÁO

Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức xã huyện Lộc Bình năm 2016

 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Thông báo số 426/TB-HĐTD ngày 16/11/2016 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 huyện Lộc Bình lịch chi tiết tổ chức thi tuyển công chức xã năm 2016

THÔNG BÁO

Lịch chi tiết các môn thi trong kỳ thi tuyển công chức xã

huyện Lộc Bình năm 2016

 

Căn cứ Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 16/8/2016 của UBND huyện Lộc Bình về việc tuyển dụng công chức xã năm 2016.

Subscribe to Thông tin tuyển dụng Công chức, viên chức