Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện kiểm tra tại xã Khánh Xuân

Ngày 13/02/2023, Đoàn công tác do đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình, kết quả hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ Hội đồng nhân dân xã Khánh Xuân năm 2023.

z4105886547260_9bb706b55f56b40aca29d1411cf3448b.jpg

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận tại xã Khánh Xuân

 

Năm 2022, Hội đồng nhân dân Khánh Xuân đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo luật định; Thường trực HĐND xã đã chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban, các nhóm đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân xã để tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 đề ra, đảm bảo quy trình theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo, tổ chức thành công các kỳ họp, thông qua và ban hành được 07 Nghị quyết HĐND xã; tổ chức các hoạt động giám sát thường xuyên theo nhiệm vụ, quyền hạn được  03/03 cuộc giám sát chuyên đề, đạt 100% kế hoạch và Nghị quyết HĐND xã đề ra. Thường xuyên, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo, thực hiện việc chấm điểm và đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 đối với các nhóm đại biểu, địa biểu HĐND xã theo quy định.

 Năm 2023, HĐND xã Khánh Xuân tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định; chủ động ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động của HĐND xã  năm 2023 theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND xã; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các ban, các nhóm đại biểu, các đại biểu HĐND xã tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch nhiệm vụ năm 2023; chỉ đạo, kiểm tra, giám  sát UBND xã, các đơn vị thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 mà Nghị quyết HĐND xã đề ra; các Ban HĐND xã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hoạt động năm 2023 của Ban theo lĩnh vực được phân công phụ trách; tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề theo phân công. Các đại biểu HĐND xã thực hiện tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Hoạt động HĐND xã tiếp tục nâng cao, hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát theo kế hoạch của HĐND xã đã ban hành.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra của Thường trực HĐND huyện  đã đề nghị HĐND xã Khánh Xuân làm rõ thêm một số nội dung như: Công tác chỉ đạo, điều hành; tổ chức bộ máy của Hội đồng nhân dân xã hiện nay; tình hình, kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023….

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận sự cố gắng của HĐND xã trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới: Thường trực HĐND xã bổ sung, hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Đối với Thường trực Hội đồng nhân dân xã: Tiếp tục nghiên cứu kỹ các văn bản luật, văn bản hướng dẫn của cấp trên liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân để tổ chức triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND xã theo quy định; xây dựng và ban hành các văn bản để chỉ đạo, điều hành các hoạt động của HĐND xã; tổ chức phiên họp nghe giải trình các vấn đề mà Thường trực HĐND xã quan tâm; chỉ đạo, phối hợp tổ chức các kỳ họp HĐND xã theo luật định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát chuyên đề, nâng cao chất lượng báo cáo kết quả các giám sát; tổ chức cuộc giám sát của HĐND xã; xây dựng kế hoạch giám sát, tổ chức giám sát đảm bảo đúng quy định; chỉ đạo tổ chức tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thường lệ HĐND xã; tiếp tục chủ động phối hợp với UBND cùng cấp đảm bảo kinh phí chi cho hoạt động của HĐND xã theo Quyết định; thực hiện tốt việc đánh giá hoạt động hằng năm đối với các nhóm đại biểu và đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026; quan tâm công tác thi đua khen thưởng. Đối với các Ban của Hội đồng nhân dân xã: Tiếp tục nghiên cứu kỹ các văn bản luật, văn bản hướng dẫn của cấp trên liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát theo thẩm quyền; tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề theo phân công, quy trình, hồ sơ các cuộc giám sát chuyên đề phải đảm bảo theo luật định.  Đối với Ủy ban nhân dân xã: Phối hợp với Thường trực HĐND xã thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp của HĐND xã, các báo cáo trình tại kỳ họp đảm bảo theo Điều 59 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; xây dựng các văn bản, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND xã đảm bảo trình tự, thủ tục, nội dung, thời gian, thể thức theo quy định. Tập trung chỉ đạo, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do Nghị quyết của HĐND xã đề ra và các chỉ tiêu, kế hoạch do UBND huyện giao. Phối hợp với Thường trực HĐND xã đảm bảo kinh phí chi cho các hoạt động của HĐND xã theo quy định. Phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, công tác tiếp xúc cử tri; xem xét, giải quyết trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri theo luật định. Trước đó, ngày 09/02/2023, đoàn đã kiểm tra tình hình, kết quả hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ Hội đồng nhân dân xã Tĩnh Bắc năm 2023./

 

Trần Lương - Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình