Nhảy đến nội dung
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
Submitted by (chưa được kiểm chứng) on 4 December 2015

 

STT

ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

THƯ

ĐIỆN TỬ

1         

Ái Quốc

Triệu Tiến Thanh

Chủ tịch UBND

01688.127.458

 

Hoàng Hữu Dùng

P.Chủ tịch UBND

01643.951.982

 

2         

Bằng Khánh

Lý Văn Thòn

Chủ tịch UBND

0253 840 644

 

Hoàng Văn Mừng

P.Chủ tịch UBND

0253 840 644

 

3         

Đồng Bục

Vi Văn Quốc

Chủ tịch UBND

0253 840 075

 

Hoàng Văn Luân

P.Chủ tịch UBND

0253 840 075

 

4       

Đông Quan

Lý Thị Hạnh

Chủ tịch UBND

0256 568 233

 

Vi Văn Khai Phó Chủ tịch UBND 0962.218.582  

5         

Hiệp Hạ

Vi Văn Tô

Chủ tịch UBND

0253 741 500

 

Hoàng Thị Tàu

P.Chủ tịch UBND

0253 741 500

 

6         

Hữu Khánh

Hà Văn Mộc

Chủ tịch UBND

0253 840 376

 

Nông Văn Cao

P.Chủ tịch UBND

0253 840 376

 

Lê Văn Tùng Phó Chủ tịch UBND 0911.171096  

7         

Hữu Lân

Nông Văn Đức

Chủ tịch UBND

0253 516 300

 

Nông Văn Ngọc

P.Chủ tịch UBND

0253 516 300

 

8       

Khuất Xá

Lộc Văn Độ

Chủ tịch UBND

0253 740 600

 

Dương Văn Hiếu P. Chủ tịch UBND 0253 740 600  

9         

Lợi Bác

Vi  Văn Com

Chủ tịch UBND

0253 844 026

 

Tạm Trung Nghiệp

P.Chủ tịch UBND

0253 844 026

 

10     

Lục Thôn

Nông Văn Nam

Chủ tịch UBND

0253 840 384

 

Lâm Văn Cường

P.Chủ tịch UBND

0253 840 384

 

11     

Mẫu Sơn

Dương Trồng Mình

Chủ tịch UBND

0253 840 131

 

Dương Thị Minh

P.Chủ tịch UBND

0253 840 131

 

12     

Minh Phát

Lâm Văn Tưởng

Chủ tịch UBND

0253 741 900

 

Hoàng Văn Hùng

P.Chủ tịch UBND

0253 741 900

 

13     

Nam Quan

Hứa Văn Khau

Chủ tịch UBND

0253 516 329

 

Hoàng Văn Quyết P. Chủ tịch UBND 0253 516 329  
   14  Như Khuê Lý Văn Thắng Chủ tịch UBND 0253 741 802  
Nông Văn Hồng P. Chủ tịch UBND 0253 741 802  

15     

Nhượng Bạn

Lý Văn Hùng

Chủ tịch UBND

0253 741 700

 

Lý Văn Vinh

P.Chủ tịch UBND

0253 741 700

 

16     

Quan Bản

Hà Văn Hợp

Chủ tịch UBND

0253 840 859

 

Âu Văn Hùng P. Chủ tịch UBND 0253 840 859  

17     

Sàn Viên

Hà Văn Đạo

Chủ tịch UBND

0253 844 435

 

Hà Văn Phương P. Chủ tịch UBND 0253 844 435  

18     

Tam Gia

Hoàng Văn Phúc

Chủ tịch UBND

0253 516 336

 

Hoàng Văn Tàn

P.Chủ tịch UBND

0253 516 336

 

Nông Văn Thành

P.Chủ tịch UBND

0253 516 336

 

19     

Tĩnh Bắc

Nông Văn Dũng

Chủ tịch UBND

0253 516 136

 

Hoàng Văn Tuấn P. Chủ tịch UBND 0253 516 136  

20     

TT Lộc Bình

Bùi Xuân Mai

Chủ tịch UBND

0253 840 123

 

Hoàng Thị Thu

P.Chủ tịch UBND

01682018128

 

21     

TT Na Dương

Hà Văn Mạnh

Chủ tịch UBND

0253 844 313

 

Nguyễn Văn Tuấn

P.Chủ tịch UBND

0253 844 313

 

22     

Tú Đoạn

Tô Chí

Chủ tịch UBND

0253 840 874

 

Lành Văn Kiên P. Chủ tịch UBND 0253 840 874  

23     

Tú Mịch

Lành Duy Nghĩa

Chủ tịch UBND

0253 845 324

 

Tàng văn Lanh

P.Chủ tịch UBND

0253 845 324

 

Bế Lâm Tới

P.Chủ tịch UBND

0253 845 324

 

24     

Vân Mộng

La Văn Dương

Chủ tịch UBND

0253 840 887

 

Lâm Văn Thơm

P.Chủ tịch UBND

0253 840 887

 

25     

Xuân Dương

Lâm Văn Tuyến

Chủ tịch UBND

01683.236.330

 

Tăng Văn Tuấn

P.Chủ tịch UBND

0963.940.840

 

26     

Xuân Lễ

Hoàng Văn Thăng

Chủ tịch UBND

0253 840 641

 

Hoàng Văn Chuyên

P.Chủ tịch UBND

0253 840 641

 

27     

Xuân Mãn

Vi Văn Kiên

Chủ tịch UBND

0253 840 393

 

Hứa Văn Dũng

P.Chủ tịch UBND

0253 840 393

 

28     

Xuân Tình

Lại Văn Viên

Chủ tịch UBND

0253 741 300

 

Hoàng Văn Hiệp

P.Chủ tịch UBND

0253 741 300

 

29     

Yên Khoái

Chu Văn Lỷ

Chủ tịch UBND

0253 845 322

 

Lý Thị Hương

P.Chủ tịch UBND

0253 845 322

 

Lý Văn Hùng P. Chủ tịch UBND 0253 845 322