Nhảy đến nội dung
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
Submitted by (chưa được kiểm chứng) on 13 December 2015

01

Văn phòng HĐND&UBND huyện

 01

Đỗ Công Trung

Chánh Văn phòng

02053.840.251

dctrung@langson.gov.vn

 02

Lương Văn Chầm

Phó CVP, Trưởng ban Tiếp công dân

02053. 840.224

lvcham@langson.gov.vn

03

Đào Thị Mai Hương

Phó CVP

02053.841.387

 

04

Hoàng Văn Tuấn

Phó CVP, Giám đốc Ban ĐTXD huyện

02053.840.220

hvtuan@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

         Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới.    

 02

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 01

Hoàng Thị Thúy

Trưởng phòng

02053.840.004

htthuy-05@langson.gov.vn

02

Chu Mạnh Dũng

Phó Trưởng phòng

02053

cmdung@langson.gov.vn

03

Lương Thị Hoa

Phó Trưởng phòng

02053

lthoa@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

       Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

 03

Phòng Văn hóa & Thông tin

 01

Ma Văn Điệp

Trưởng phòng

02053.841.518

mvdiep@langson.gov.vn

 02

Vi Thị Ánh Vượng

Phó Trưởng phòng

02053.841.517

vtavuong@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

       Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

 04

Phòng LĐTB&XH

 01

Tạ Thị Thu Hương

Trưởng phòng

02053.842.660

 

02

Hứa Hữu Hào

Phó Trưởng phòng

02053.842.847

hhhao@langson.gov.vn

 03

Nông Bích Vân

Phó Trưởng phòng

02053.841.759

nbvan@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

          Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

 05

Phòng Y Tế

 01

Vi Thị Bằng

Trưởng phòng

02053.841.489

vtbang@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

          Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

 06

Phòng Tư pháp

01

Vy Quang Dũng

Trưởng phòng

02053.842.986

vqdung@langson.gov.vn

02 Vi Thị Ngọc Ánh Phó Trưởng phòng 02053.842.882 vtngocanh@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

          Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 07

Thanh Tra huyện

01

Nguyễn Hữu Thịnh

Phó Chánh Thanh tra phụ trách

02056.567.888

nhthinh@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

         Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 08

Phòng Nội vụ

 01

Lý Thị Thủy

Trưởng phòng

02053.840.264

ltthuy@langson.gov.vn

 02

Chu Văn Lợi

Phó Trưởng phòng

02053.842.659

cvloi@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

         Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

 09

            Phòng Tài chính - Kế hoạch

 01

Vi Văn Thức

Trưởng phòng

02053.840.021

vvthuc@langson.gov.vn

 02

Vi Thị Hiệp

Phó Trưởng phòng

02053.840.184

vthiep@langson.gov.vn

03

Nguyễn Ngọc Hải

Phó Trưởng phòng

0205.3840.185

nnhai@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

          Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

10

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 01

Vi Thị Lạnh

Trưởng phòng

02053.840.537

vtlanhlangson.gov.vn

02

Trần Văn Tiến

Phó Trưởng phòng

0253.842.326

tvtien@langson.gov.vn

03

Hoàng Văn Huấn

Phó Trưởng phòng

0253.842.852

hvhuan@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

        Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển và hải đảo (đối với các huyện có biển, đảo).

 11

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 01

Lý Quang Ngọc

Trưởng phòng

02053.842.391

lqngoc@langson.gov.vn

02

Nguyễn Hữu Thuân

Phó Trưởng phòng

02053.842.546

 

Chức năng nhiệm vụ

        Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.

 12

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

 01

Hoàng Vĩnh Hưng

Trưởng phòng

02053.840.227

hvhung-05@langson.gov.vn

 02

Vi Văn Thắng

Phó Trưởng phòng

02053.840.220

vvthang@langson.gov.vn

03 Nguyễn Văn Vĩnh Phó Trưởng phòng 02053.840/847  

Chức năng nhiệm vụ

           Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

 13

Phòng Dân tộc

01

Chu Mai Hương

Trưởng phòng

02033.840.013

cmhuong@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

        Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.