Nhảy đến nội dung

Thủ tục tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

Submitted by Ban biên tập Huyện Lộc Bình on 3 April 2018

a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:

- Bước 1: Đối tượng hoặc người giám hộ làm hồ sơ theo quy định, gửi cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.

- Bước 2: Khi nhận được hồ sơ của đối tượng, người đứng đầu cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội quyết định tiếp nhận và ký hợp đồng dịch vụ chăm sóc theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch của đối tượng (theo mẫu).

- Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo mẫu).

- Bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em; trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch.

- Hợp đồng dịch vụ chăm sóc.

- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định

đ) Đối tượng thực hiện: Đối tượng tự nguyện sống tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo quy định tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ, hoặc người giám hộ đối tượng.

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không.

- Cơ quan, người có thẩm quyền được uỷ quyền, phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Người đứng đầu cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Không.

g) Kết quả thực hiện:

Quyết định quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.

h) Lệ phí:

* Phí: Không

* Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ (mẫu số 08).

- Sơ yếu lý lịch của đối tượng (mẫu số 09).

- Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ)

(Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Đối tượng tự nguyện sống tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.

l) Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.