Nhảy đến nội dung
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Submitted by Ban biên tập Huyện Lộc Bình on 3 April 2018

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội.

- Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ thang bảng lương:

- Công văn gửi Phòng Lao động Thương binh Xã hội;

- Hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp;

- Phụ cấp lương (nếu có);

- Giải trình hệ thống thang lương, bảng lương gồm:

+ Số bậc lương, bậc lương khởi điểm, thời gian giữ bậc, mức giãn cách bậc của từng vị trí.

+ Phụ cấp lương:

+ Chế độ nâng bậc lương:

- Bảng tiêu chuẩn các chức danh công việc;

- Danh sách của toàn thể cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại doanh nghiệp;

- Biên bản họp thông qua Hệ thống thang bảng lương giữa lãnh đạo công ty và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (Đại diện tập thể người lao động nếu doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn);

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

* Thành phần hồ sơ Định mức lao động:

- Công văn gửi Phòng Lao động Thương binh Xã hội;

- Hồ sơ định mức lao động;

- Bản giải trình phương pháp xây dựng định mức lao động.

- Biên bản họp thông qua định mức lao động giữa Lãnh đạo công ty và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (Đại diện tập thể người lao động nếu doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn);

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định

đ) Đối tượng thực hiện: Người sử dụng lao động.

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Không.

g) Kết quả thực hiện: Không quy định.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

k) Yêu cầu, điều kiện: Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định.

l) Căn cứ pháp lý: 

Bộ luật Lao động 2012.