Nhảy đến nội dung
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Submitted by Ban biên tập Huyện Lộc Bình on 7 June 2018

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Một trong hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động về quyền tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.

- Bước 3: Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày

đ) Đối tượng thực hiện: Hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền.

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Không.

g) Kết quả thực hiện: Quyết định giải quyết tranh chấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

k) Yêu cầu, điều kiện: Tranh chấp lao động về quyền.

l) Căn cứ pháp lý: 

Bộ luật Lao động 2012.