Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Biểu đăng ký viên chức 04-07-2022 Biểu tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức huyện Lộc Bình năm 2022 (04.7.2022)
Biểu đăng tuyển ký viên chức 30-06-2022 Biểu tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức huyện Lộc Bình năm 2022 (30.6.2022)
Biểu tổng hợp thi Viên chức 25-06-2022 Biểu tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức huyện Lộc Bình năm 2022 (25.6.2022)
Số 429/TB-UBND 06-06-2022 Thông báo số 429/TB-UBND tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
Số 29/TB-HĐTDVC 13-09-2021 Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức; công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Lộc Bình năm 2021
Số 27/TB-HĐTDVC 09-09-2021 Thông báo Kết quả điểm thi vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Lộc Bình năm 2021
TỜ KHAI Y T Ế 26-08-2021 TỜ KHAI Y TẾ
Số 20/TB-HĐTDVC 24-08-2021 Thông báo kết quả thi viên chức vòng 01, triệu tập thí sinh dự thi vòng 02 năm 2021
Số 12/TB-HĐTDVC 13-08-2021 Thông báo số báo danh, ca thi của các thí sinh dự thi vòng 01kỳ thi tuyển viên chức huyện Lộc Bình năm 2021ức
Số 11/TB-HĐTDVC 11-08-2021 Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh dự thi vòng 01 năm 2021
Số 3701/QĐ-UBND 05-08-2021 Quyết định phê duyệt hình thức và nội dung thi tuyển viên chức năm 2021
Số 08/TB-HĐTDVC 05-08-2021 Thông báo hình thức, nội dung ôn tập, nộp lệ phí, dự kiến thời gian thi tuyển viên chức năm 2021
Số 3700/QĐ-UBND 05-08-2021 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2021
Số 09/TB-HĐTDVC 05-08-2021 Thông báo kế khai bổ sung thông tin cơ bản về gia đình
Thông báo HS viên chức 06-07-2021 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP HUYỆN LỘC BÌNH NĂM 2021 TÍNH ĐẾN NGÀY 26/6/2021