Skip to main content

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 2452/QĐ-UBND 22-05-2023 Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của UBND huyện Lộc Bình và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số 2318/QĐ-UBND 17-05-2023 Quyết định về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn) (ông Mã Văn Khăm)
Số 2350/QĐ-UBND 17-05-2023 Quyết định về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn) (ông Hoàng Văn Thỏa)
Số 2382/QĐ-UBND 17-05-2023 Quyết định về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn) (bà Nông Thị Vân)
Số 2301/QĐ-UBND 17-05-2023 Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn) Lý Văn Kiệm
Số 2333/QĐ-UBND 17-05-2023 Quyết định Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn) Lý văn Thắng

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Hoạt động xã, thị trấn

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ


XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Xã Khuất Xá

Xã Hữu Khánh

Xã Tú Đoạn
Missing view, block "thongketruycap"