Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 3916/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3916/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 huyện Lộc Bình
Số 135/TB-UBND 18-04-2022 Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022
Số 35/TB-UBND 08-04-2022 Thông báo số 135/TB-UBND ngày 1/4/2022 của UBND huyện Lộc Bình công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2022
Số 40a/BC-UBND 27-01-2022 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Số 3824/QĐ-UBND 12-08-2021 Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Lộc Bình
Số 498/TB-UBND 29-07-2021 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2021
Số 34/NQ-HĐND 20-07-2021 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,quyết toán chi ngân sách huyện năm 2020
35/NQ-HĐND 20-07-2021 Nghị Quyết Về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán một số khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện năm 2021
36/NQ-HĐND 20-07-2021 Nghị Quyết Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 huyện Lộc Bình
37/NQ-HĐND 20-07-2021 Nghị Quyết Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Lộc Bình
Số 250/TB-UBND 13-04-2021 Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2021
Số 262/BC-UBND 27-01-2021 Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán và tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước
Số 6440/QĐ-UBND 31-12-2020 Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021