Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 29/TB-UBND 16-01-2023 Thông báo số 29/TB-UBND ngày 16/0102023 của UBND huyện Lộc Bình công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022
Số 653/TB-UBND 10-11-2022 Thông báo số 653/TB-UBND ngày 11/10/2022 công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng năm 2022
Số 4345/QĐ-UBND 31-08-2022 Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2022
Số 4344/QĐ-UBND 31-08-2022 Quyết định soos 4344/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Lộc Bình giai đoạn 2021 - 2025
Số 3916/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3916/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 huyện Lộc Bình
Số 135/TB-UBND 18-04-2022 Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022
Số 35/TB-UBND 08-04-2022 Thông báo số 135/TB-UBND ngày 1/4/2022 của UBND huyện Lộc Bình công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2022
Số 40a/BC-UBND 27-01-2022 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Số 3824/QĐ-UBND 12-08-2021 Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Lộc Bình
Số 498/TB-UBND 29-07-2021 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2021
36/NQ-HĐND 20-07-2021 Nghị Quyết Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 huyện Lộc Bình
37/NQ-HĐND 20-07-2021 Nghị Quyết Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Lộc Bình
Số 34/NQ-HĐND 20-07-2021 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,quyết toán chi ngân sách huyện năm 2020
35/NQ-HĐND 20-07-2021 Nghị Quyết Về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán một số khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện năm 2021
Số 250/TB-UBND 13-04-2021 Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2021