Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 5054/QĐ-UBND 10-10-2022 Quyết định về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện dự án: Hồ chứa nước Bản Lải, khu vực lòng hồ thuộc địa bàn xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình) hộ Hoàng Văn Xanh (vợ Lương Thị Thuý)
Số 3896/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3893/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3893/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3904/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3904/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3888/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3888/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3883/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3910/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3910/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 25/3/2022của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3902/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3894/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3894/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3890/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3890/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3903/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3903/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3897/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3097/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3891/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3881/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình