Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 3940/QĐ-UBND 26-08-2021 Quyết định về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND huyện Lộc Bình
Số 3871/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Lộc Văn Kím, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3878/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Hoàng Văn Tiến, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3883/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Lộc Văn Giang, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3854/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Lương Văn Thỏa, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3888/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình bà Hoàng Thị Hạnh, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3859/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Hoàng Văn Tính, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3864 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình bà Vi Thị Tài và ông Nông Văn Được, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3869/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Nguyễn Trường Sinh, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3875/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Lương Văn Thoại, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3881/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Ngô Công Sử, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3852/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Lâm Văn Thủy, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3886/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Hoàng Văn Học, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3857/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình bà Lường Thị Sủi, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Sô 3862/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Lương văn Pít, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình