Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Submitted by Ban biên tập Huyện Lộc Bình on 1 June 2018

 

I

Văn phòng HĐND và UBND huyện

01

Chu Văn Lợi

Chánh Văn phòng

02053.840.251

cvloi@langson.gov.vn

02

Triệu Thanh Hùng

Phó CVP, Trưởng ban Tiếp công dân

02053. 840.224

tthung@langson.gov.vn

03

Vy Thị Bằng

Phó Chánh văn phòng

02053. 841. 387

 

vtbang@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới.    

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

II

Phòng Giáo dục và Đào tạo

01

Đỗ Công Trung

Trưởng phòng

02053 840 004

dctrung@langson.gov.vn

02

Lương Thị Hoa

Phó Trưởng phòng

02053 842705

lthoa@langson.gov.vn

03

Nông Thị Thu

Phó Trưởng phòng

02053 841 075

ntthu-03@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

 III

Phòng Văn hóa và Thông tin

01

Phạm Minh Huệ

Trưởng phòng

02053.841.518

pmhue@langson.gov.vn

02

Đỗ Thanh Hà

Phó Trưởng phòng

02053.841.517

dtha-05@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

 Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

IV

                                       Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc

01

Tạ Thị Thu Hương

Trưởng phòng

02053 842 660

 ttthuong-07@langson.gov.vn

02

Nông Bích Vân

Phó Trưởng phòng

02053.841.759

nbvan@langson.gov.vn

03 Hoàng Văn Đạt Phó Trưởng phòng 02053 845 858 dathv@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

V

Phòng Tư pháp

01

Lương Văn Chầm

Trưởng phòng

02053.842.882

lvcham@langson.gov.vn

02 Lâm Văn Tuyến Phó Trưởng phòng 02053.841.494 lvtuyen@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

VI

Thanh Tra huyện

01

Hoàng Hồng Điệp

Chủ nhiệm UBKT, Chánh Thanh Tra

03056 567.888

hhdiep@langson.gov.vn

02

Nông Thanh Tú

Phó Chánh Thanh tra

02053 840 112

tunt@langson.gov.vn

03

Chu Văn Thức

Phó Chánh Thanh tra

02053 842 882

cvthuc@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

VII

Phòng Nội vụ

01 Đào Thị Mai Hương Trưởng phòng 02053 840 264 dtmaihuong@langson.gov.vn

02

Lường Bích Diệp

Phó Trưởng phòng

02053 842 659

lbdiep@langson.gov.vn

03

Vi Văn Phong

 

Phó Trưởng phòng

02053 840 688

vvphong@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

VIII

Phòng Tài chính - Kế hoạch

01

Hoàng Vĩnh Hưng

Trưởng phòng

02053.840.021

hvhung-05@langson.gov.vn

02

Vi Thị Hiệp

Phó Trưởng phòng

02053.840.184

vthiep@langson.gov.vn

03

Vi Thị Phương Quỳnh

Phó Trưởng phòng

0205.3840.185

vtpquynh@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

IX

Phòng Tài nguyên và Môi trường

01

Hoàng Văn Huấn

Trưởng phòng

02053 842 326

hvhuan@langson.gov.vn

02

Bùi Xuân Mai

Phó Trưởng phòng

02053 840 335

maibx@langson.gov.vn

03

Phạm Thị Phương Thùy

Phó Trưởng phòng

02053 842 852

ptpthuy@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển và hải đảo (đối với các huyện có biển, đảo).

X

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01

Nguyễn Hữu Thuân

Trưởng phòng

02053 842 391

 nhthuan@langson.gov.vn

02

Nguyễn Hữu Thịnh

Phó Trưởng phòng

02053 842 546

nhthinh@langson.gov.vn

03 Dương Thị Thu Hằng Phó Trưởng phòng 02053 842 546 dtthang@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.

XI

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

01

Vi Văn Thắng

Trưởng phòng

02053.840.227

vvthang-03@langson.gov.vn

02 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Phó Trưởng phòng   ntntram@langson.gov.vn
03 Hoàng Văn Tuấn Phó Trưởng phòng, kiêm GĐ Ban QLDA ĐTXD huyện   hvtuan@langson.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.