Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quyết định về việc ban hành nội dung ôn tập thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn năm 2016 trên địa bàn tỉnh lạng Sơn của Ban xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng công chức

Thông tin tuyển dụng Công chức, viên chức
Tệp đính kèm
Attachment Size
locbinh.doc 875 KB